Με την υποστήριξη της Google ΜετάφρασηΜετάφραση

Amendments to the Special Defence Contribution (SDC) Law


 
Amendments to the Special Defence Contribution (SDC) Law to expand the application of the reduced rate of 3%

On the 8th of June, Article 3(2)(c) of the SDC Law was amended to include the following:

(a) Both Cyprus tax resident domiciled individuals and Cyprus tax resident legal entities will be subject to SDC at the reduced rate of 3% for “passive” interest income that they receive or credited from:

(i) Savings Certificates and development bonds of the Republic of Cyprus or any other state,
(ii) Cyprus and foreign corporate bonds listed on a recognised stock exchange,
(iii) bonds issued by Cyprus state organisations, or by Cyprus or foreign local authorities, listed on a recognised stock exchange.

(b) Cyprus state organisations and Cyprus local authorities will be subject to SDC at the reduced rate of 3% for “passive” interest income that they receive or credited to them.

(c) Pension funds, Provident funds, and the Cyprus Social Insurance Fund will be subject to SDC at the reduced rate of 3% for all interest income that they received or credited to them. 
 

Τροποποιήσεις στον Νόμο Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) για την επέκταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή 3% 


Στις 8 Ιουνίου, το άρθρο 3, παράγραφος 2 (γ) του νόμου EAE τροποποιήθηκε για να περιλάβει τα ακόλουθα:

(α) Τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου θα υπόκεινται σε ΕΑΕ ύψους 3% πάνω στο εισόδημα από τόκους που θα λαμβάνουν ή θα πιστώνονται από:

(i) Πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης,
(ii) εταιρικά χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών,
(iv) ομόλογα ή χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών που εκδίδονται από αρχή τοπικής διοίκησης ή κρατικό οργανισμό,

(β) Οι κρατικοί οργανισμοί της Κύπρου και οι τοπικές αρχές της Κύπρου θα υπόκεινται σε ΕΑΕ με 3% για τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται.

(γ) Τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα ταμεία προνοίας και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου θα υπόκεινται σε ΕΑΕ στο 3% για όλα τα έσοδα που αποκτούν από τόκους. 

 
For further information, please contact us at tax@nexia.com.cy or any of the following / Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο tax@nexia.com.cy ή με τους:
 

Michael Mavrommatis 
Partner
Taxation Services
michael.mavrommatis@nexia.com.cy

Ιrene Christou 
Assistant Manager
Taxation Services
irene.christou@nexia.com.cy

Newsletter


Subscribe